Select Page
ข่าวสารและกิจกรรมGH / งานนิทรรศการ

GH CRANES & COMPONENTS ในนิทรรศการนานาชาติที่โบโกตา

GH CRANES & COMPONENTS ในนิทรรศการนานาชาติที่โบโกตา

วันเริ่มต้น: 26/09/2022
วันสิ้นสุด: 30/09/2022
สถานที่จัดงาน: Corferias Bogota
Stand: 420 - Pabellón: 6

 
GH CRANES & COMPONENTS ในนิทรรศการนานาชาติที่โบโกตา
 

ต้องการเข้าถึงเวปไซต์ของงานนิทรรศการ

รายละเอียดของงานนิทรรศการ

GH CRANES & COMPONENTS จะเข้าร่วมนิทรรศการนานาชาติที่โบโกตาครั้งที่ 33 นี้

ซึ่งเป็นงานที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตทุกรูปแบบทั่วทั้งทวีป อีกทั้งยังเป็นกลไกในการพัฒนารวมถึงศูนย์กลางการติดต่อทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ช่วยส่งเสริมการค้าขายแลกเปลี่ยน