Select Page
ข่าวสารและกิจกรรมGH / งานนิทรรศการ

GH จะเข้าร่วมในงาน NAPEC 2021

GH จะเข้าร่วมในงาน NAPEC 2021

วันเริ่มต้น: 27/09/2021
วันสิ้นสุด: 30/09/2021
สถานที่จัดงาน: Oran International Convention Center, Algeria
Stand: B4-18

 
GH จะเข้าร่วมในงาน NAPEC 2021
 

ต้องการเข้าถึงเวปไซต์ของงานนิทรรศการ

หากต้องการเยี่ยมชมบูธของเราในงาน เราจะส่งหนังสือเชิญมาให้.
กรอกใบสมัคร