Select Page
ข่าวสารและกิจกรรมGH / งานนิทรรศการ

GH จะเข้าร่วมในงาน NAPEC 2020

GH จะเข้าร่วมในงาน NAPEC 2020

วันเริ่มต้น: 06/09/2020
วันสิ้นสุด: 09/09/2020
สถานที่จัดงาน: Oran International Convention Center, Algeria
Stand: B4-18

 
GH จะเข้าร่วมในงาน NAPEC 2020
 

ต้องการเข้าถึงเวปไซต์ของงานนิทรรศการ

หากต้องการเยี่ยมชมบูธของเราในงาน เราจะส่งหนังสือเชิญมาให้.
กรอกใบสมัคร