Select Page
ข่าวสารและกิจกรรมGH

งานนิทรรศการ

รายการนิทรรศการที่กำลังจะมีขึ้น

GH เข้าร่วมงานแสดงสินค้า AMTS
วันเริ่มต้น: 03/07/2024
วันสิ้นสุด: 05/07/2024
สถานที่จัดงาน: Shanghai New international Expo Center, China
GH จะเข้าร่วมงาน Expo Peru Industrial
วันเริ่มต้น: 22/08/2024
วันสิ้นสุด: 24/08/2024
สถานที่จัดงาน: Centro de Exposiciones Jockey, Perú
GH CRANES & COMPONENTS ในนิทรรศการนานาชาติที่โบโกตา
วันเริ่มต้น: 23/09/2024
วันสิ้นสุด: 27/09/2024
สถานที่จัดงาน: Corferias, Bogotá, Colombia
GH จะเข้าร่วมในงาน Industrie Grand Ouest Nantes 2024
วันเริ่มต้น: 01/10/2024
วันสิ้นสุด: 03/10/2024
สถานที่จัดงาน: Parc des Expositions - Nantes, France
GH จะเข้าร่วมงาน Meximold 2024
วันเริ่มต้น: 09/10/2024
วันสิ้นสุด: 10/10/2024
สถานที่จัดงาน: Querétaro, Mexico
GH จะเข้าร่วมงาน SIANE 2024
วันเริ่มต้น: 15/10/2024
วันสิ้นสุด: 17/10/2024
สถานที่จัดงาน: Toulouse, France
GH จะเข้าร่วมงานเทศกาลนานาชาติ WorkBoat 2024
วันเริ่มต้น: 12/11/2024
วันสิ้นสุด: 14/11/2024
สถานที่จัดงาน: New Orleans, LA, USA
GH Cranes ในนิทรรศการ METS Trade
วันเริ่มต้น: 19/11/2024
วันสิ้นสุด: 21/11/2024
สถานที่จัดงาน: Amsterdam, Netherlands
เรียกดูนิทรรศการครั้งที่ผ่านมา